Jorrit & Philo begjinne in klup

€ 14,95

Jorrit en Philo binne freonen. Al hiel lang. Sy sitte byelkoar op skoalle en se boartsje hast alle dagen mei-elkoar. Faak fine se deselde dingen leuk, sa as bûten boartsje. En fytse. At se op it trottoir in deade fûgel lizzen sjogge, fine se dat se dêr wat mei dwaan moatte en dêrom begjinne se fûgelklup "It Fearke. Mar....hûnen, dy binne ek leuk! Dy kinst útlitte en dêr kinst lekker mei drave! En dus wurdt hûneklup "It Sturtsje"oprjochte. Oant der op in dei in reade sportauto yn 'e strjitte stiet. En auto's besjen, dat fine Jorrit en Philo ek moai. En dan moat der fansels in autoklup komme....!

Leeftijd: 7+