Skelte wol in skelter

€ 13,50

Skelte wol graach in skelter, mar dat mei net fan heit en mem. Fan pake wol. Mar oft dat goed giet.........