Prinses Pompebledsje

€ 12,95

De kening en keninginne krije fan Fee Foekje in kado omdat se har holpen ha.
In prachtige pearel dêr’t in ferrassing yn sit. Mar de pearel wurdt stellen…
Wat soe deryn sitten ha? En wêr is de pearel bedarre?