Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai

€ 9,99

De kleine spitsmuis Sipke is een echte fjildman, net als zijn opa. In alle vroegte trekken ze er samen op uit. Ze banjeren door de Friese weilanden en springen over een sloot, op zoek naar een kievitsei. Want pas als ze dat vinden, is de lente begonnen! Lytse pipermûs Sipke is in echte fjildman, lykas syn pake. Ier en betiid geane se der tegearre op út. Se stappe troch de lannen en ljeppe oer in sleat, op ’e syk nei in ljipaai. Want pas as se dat fine, is de maitiid begûn!